برای نصب نرم افزار دی‌ان‌ان این بسته را دانلود نمایید.
دانلود دی‌ان‌ان آموزش نصب دی‌ان‌ان
می‌خواهید متفاوت باشید، محصول با کیفیت بخرید.
دموی تِم
Entrümpelungsfirma

تحلیل محتوا

محتوای خود را با استفاده از تحلیلگر محتوای قدرتمند موثرتر کنید.

ایوک کانتنت یک پیشخوان تجزیه و تحلیل قدرتمند و در عین حال زیبا که از همه صفحات قابل دسترس است را در اختیار شما میگذارد. معیارهای پراهمیت نظیر تعداد بازدید از صفحه، منابع ترافیک و زمان صرف شده در صفحه ردیابی شده و به طور مستقیم در ایوک نمایشداده میشود.

هر فروشنده یا تولیدکننده محتوایی صرفنظر از میزان مهارت در تجزیه و تحلیل وب، به راحتی میتواند بر اثربخشی هر یک از صفحههای وب، بدون نیاز به ترک ایوک برای دسترسی به یک راهحل تحلیل جداگانه نظارت کند.

تحلیل محتوا سطح صفحه

فعالیت بازدید از صفحه را در هر بازه زمانی ردیابی کنید، نسبت به مدت زمان گذشته مقایسه کنید و بازدیدکنندگان را با بازدیدها مقایسه کنید. همچنین متوسط زمان صرف شده در صفحه و نرخ ترککردن صفحه برای آن مدت زمان را ببینید.

شخصی سازی - قوانین

دامنههایی که بیشترین ترافیک را به صفحه هدایت میکنند، سیستمعاملهای برتر مورد استفاده بازدیدکنندگان صفحه و فعالیتهای تعاملی برتر در صفحه را ببینید.

شخصی سازی - صفحه ها

چگونگی ورود بازدیدکنندگان به صفحه و صفحهای که به آن مراجعه میکنند را بر اساس نوع ترافیک تقسیمبندی شده تحلیل کنید.

شخصی سازی-تحلیل

درک کنید که کدام کانالهای ترافیک در حال هدایت بازدیدکنندگان به صفحه هستند و آن بازدیدکنندگان از کدام دستگاهها برای دسترسی به صفحه استفاده میکنند.

شخصی سازی-تحلیل
Entrümpelungsfirma